logo
Besplatni info telefon 080 02 02 68

KJKP Pokop d.o.o Sarajevo

Nažalost, vaš preglednik nije podržan i ne može prikazati ovu stranicu.
U cilju što kvalitetnijeg iskustva na web-u, kao i iz sigurnosnih razloga, bilo bi dobro da pokušate koristiti jedan od modernih web preglednika. Neke od najpopularnijih možete pronaći u listi ispod.
Objavljeno: 02. 10. 2019. 11:11

Akcioni plan KJKP “Pokop” d.o.o. Sarajevo za realizaciju velike akcije čišćenja Kantona Sarajevo u periodu od 22.04. do 22.06.2019. godine

KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo je u cilju realizacije Akcije velikog proljetnog čišćenja Kantona Sarajevo za 2019. godinu, putem Programa javnih radova JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“, sačinilo Dinamički plan – aktivnosti čišćenja gradskih grobalja u okviru Akcije kojim su obuhvaćene i poslovne aktivnosti koje nisu sastavni dio redovnih poslova koje Preduzeće obavlja.

Dinamičkim planom su predstavljene sve aktivnosti koje planiramo provesti i orijentaciono su dati rokovi izvršavanja svake aktivnosti.

Budući da izvršenje radnih zadataka navedenih u Dinamičkom planu zahtjeva povećan intenzitet radova na realizaciji Akcije, planirano je angažovanje 80 (osamdeset) osoba sa evidencije nezaposlenih Službe za zapošljavanje, kroz program Javnih radova, u trajanju od dva (2) mjeseca koji bi, zajedno sa stalno uposlenim radnicima Preduzeća, u velikoj mjeri doprinijeli realizaciji Akcije na gradskim grobljima i njihovoj neposrednoj blizini bez prekoračenja vremenskog perioda trajanja Programa. Na ovaj način bi se ispunila svrha, kako Programa, tako i Akcije.

Planom provođenja aktivnosti čišćenja obuhvaćena su gradska groblja: Vlakovo, Bare, groblja Koševske doline, pravoslavno groblje na lokalitetu gradskog naselja Poljine i pravoslavno groblje na lokalitetu gradskog naselja Alipašino polje.


Aktivnosti koje će se, u periodu od 22.04. do 22.06.2019. godine, provoditi na ovim grobljima su:

1. Čišćenje grobljanskih površina od komunalnog otpada sa uklanjanjem samoniklog rastinja, grmlja, panjeva, viška zemlje i drugih nečistoća;

2. Čišćenje parcela, ukupne površine 53.053 m2, koje su predviđene za proširenje groblja, odnosno za izgradnju novih grobljanskih površina, od komunalnog otpada, krčenje i uklanjanje samoniklog rastinja, grmlja, panjeva, viška zemlje i drugih nečistoća;

3. Čišćenje površina (zelenih ili drugih) oko groblja u obuhvatu od 2 (dva) do 3 (tri) metra od ograde groblja što uključuje krčenje i uklanjanje samoniklog rastinja, grmlja, panjeva, viška zemlje, komunalnog otpada, košnju i izgrabljivanje pokošene trave, te sakupljanje otpada, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Također, planirano je i čišćenje rigola i slivnika, zavisno od situacije na terenu s obzirom da zemljište pod grobljanskom površinom graniči jednim dijelom sa zemljištem koje je privatno vlasništvo;

4. Košenje svih zelenih površina i izgrabljivanje pokošene trave;

5. Utovar na kamion, odvoz i istovar komunalnog otpada, pokošene trave ili zemlje na gradsku deponiju ili na drugo, za to predviđeno, mjesto;

6. Metenje i pranje kolskih i pješačkih saobraćajnica sa čišćenjem rigola i slivnika, pristupnih staza i stepenica unutar groblja, kao i metenje i pranje parking prostora unutar ili ispred groblja. Zatim, sanacija starih, dotrajalih spomenika koji ugrožavaju sigurnost građana (na pravoslavnim parcelama groblja Bare);

7. Okopavanje, plijevljenje korova, zalijevanje, orezivanje, prihrana i zaštitno prskanje cvijetnih nasada i korita, žive ograde, puzavica, trajnica i drveća, kao i sadnja sezonskog cvijeća;

8. Čišćenje ograde oko groblja (korov, izrasline divljeg rastinja upletenog u ogradu);

9. Čišćenje drenažnog sistema;

10. Demontaža postojećih, oštećenih klupa i nabavka, dovoz i montaža novih parkovskih klupa kao i nabavka i postavljanje novih korpica za otpad;

11. Demontaža oznaka za obilježavanje parcela, nabavka, dovoz i montaža novih oznaka;

12. Izgradnja dijela mrežaste ograde sa potpornim zidom;

13. Demontaža, popravak (ili izrada novih) ulaznih kapija na groblju i njihova ponovna montaža;

14. Nabavka, dovoz i montaža novih rukohvata;

15. Nabavka materijala, dovoz i izrada ograde od armaturnih mreža;


Tabelarni prikaz Dinamičnog plana za april, maj i juni 2019. godine je moguće preuzeti ovdje, a provođenje planiranih aktivnosti će biti propraćeno na službenoj web stranici Preduzeća uz odgovarajuću fotodokumentaciju.

Napominjemo da će aktivnosti navedene u tabeli Dinamičkog plana pod rednim brojem 10. do 15. biti realizirane u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a vrijeme potrebno za realizaciju ovih aktivnosti je minimalno 120 dana i više, zbog provođenja procedure javnih nabavki i drugih postupaka koji su preduslov za izvođenje radova.

Aktivnosti vezane za košenje zelenih površina će biti provedene u zavisnosti od vremenskih prilika. Na cjelokupnu dinamiku radova eventualno mogu uticati i svakodnevni poslovi u okviru osnovne djelatnosti Preduzeća, te zbog svega navedenog može doći do eventualnih odstupanja od planiranog početka aktivnosti.

Također, naglašavamo da ćemo nakon završetka intenzivnih radova u skladu sa planiranim aktivnostima u okviru proljetne akcije čišćenja Kantona Sarajevo nastaviti sa radom na čišćenju i održavanju svih grobljanskih površina prema dinamici i aktivnostima utvrđenim operativnim planom i stvarnim stanjem na terenu.  


Nazad na početnu

Ostale novosti